[:NO]Informasjon fra Altibox ved overgang til Get[:en]Information from Altibox about transferral to Get[:]

[:NO]Kjære beboer i Ulsmåg Borettslag

Styret i ditt borettslag har valgt en ny leverandør av kollektive tv-tjenester og har som følge av dette sendt en oppsigelse på dagens Altibox-tjenester. Alle Altibox-tjenester opphører 1. februar 2016 og du vil dessverre ikke kunne motta våre tjenester etter denne dato.

BKK vil sørge for at alle Altibox-tjenester dere har hos oss blir avsluttet den 1. februar 2016, og du som kunde trenger ikke foreta deg noe knyttet til oppsigelse av disse. Vi gjør dog oppmerksom på at kunder som abonnerer på tjenesten Altibox-telefoni og ønsker å beholde samme telefonnummer hos ny leverandør, må kontakte den nye leverandøren for overføring av telefontjenesten i god tid før 1. februar 2016.

Vi vil også gjøre deg oppmerksom på at Altibox utstyr skal i retur til BKK. Den nye leverandørens montører vil fjerne Altibox-utstyr i din leilighet i forbindelse med montering av nytt utstyr.

Vi håper du har nytte og glede av dine Altibox-tjenester og ønsker deg velkommen tilbake som kunde ved en senere anledning.

Vi takker for tiden dere har vært kunde her hos oss, og benytter anledningen til å ønske deg og din familie en fredfull jul.

Vennlig hilsen

Jan Olav

Jan Olav Langeland
Divisjonssjef salg
BKK Marked AS[:en]Dear resident of Ulsmåg Borettslag

The board of Ulsmåg Borettslag has chosen a new provider of collective television and internet services and it has consequently sent a termination of todays Altibox services.

All Altibox services and subscriptions will be terminated on February 1st 2016 and you will unfortunately not be able to receive our services after this date.

BKK will ensure that all Altibox subscriptions you have with us will be terminated on February 1st 2016 and you, the customer need not do anything about the termination of these services. We do however note that customers who subscribe to the service Altibox telephony and wants to keep the same number with a new provider must contact the new supplier for transferral of the telephony service well before February 1st 2016.

We also want to mention that Altibox equipment shall be returned to BKK. The new vendors installers will remove your Altibox equipment and deliver it to us in connection with installation of new equipment.
We hope you have enjoyed your Altibox services and welcome your return as a customer at a later date.

We thank you for your time as a customer with us, and take this opportunity to wish you and your family a peaceful Christmas

Sincerely yours,

Jan Olav

Jan Olav Langeland

President of Sales
BKK Marked AS[:]