Ekstraordinær generalforsamling avholdt

I dag ble det avholdt Ekstraordinær Generalforsamling i Ulsmåg Borettslag der saken var ja eller nei til å utvide lånerammen for rehabilitering fra de tidligere tildelte 190 millioner til 240 millioner. 112 stemmeberettigede møtte opp, noe som utgjør 42% av andelseierne. 61 stemmer for og 51 stemmer mot var resultatet og da ett slikt vedtak krever to tredjedels flertall ble styrets forslag ikke vedtatt. Styret tar dette til etteretning og vil dermed søke å tilpasse omfanget av rehabiliteringen til eksisterende kostnadsramme på 190 millioner kroner.